Zo klein en machteloos

Heer, onze God
Wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van onze wereld
waar maar geen vrede wil komen
of waar vrede de dekmantel is
voor onrecht en onderdrukking
waar geweld en marteling
de boventoon voeren
waar het verkeer zijn
talloze slachtoffers eist

voor deze aarde
die zo vaak ontaard is
bidden wij U om ontferming

Heer, onze God
wij bidden U om ontferming
voor Uw gemeente op aarde
zo klein en machteloos
ten opzichte van de geweldenaren
ontferm U over haar
opdat Uw gemeente niet te prooi valt
aan de moedeloosheid
omdat er toch niets verandert

….

Heer, onze God
wij bidden U om ontferming
voor onszelf
in wie de angst diep geworteld is
ontferm U over ons
opdat wij Uw vrede blijven zien
Uw vrede
waarin mensen zonder rang of stand
zonder macht of rijkdom kunnen leven
Uw vrede
die in Uw zoon Jezus
onder ons gestalte gekregen heeft

Hem loven wij
kyrieeleis

Deelgenoot van onze wereld

Heer onze God
wij danken U voor Uw Woord
dat in Uw Zoon Jezus Christus
vleesgeworden is
deelgenoot van onze wereld

dat geeft ons hoop en toekomst

nu weten wij
dat onze wereld met zijn wanorde
voorbijgaat
dat onze aarde een plek zal zijn
waar geleefd kan worden
door alle mensen
in vrede en gerechtigheid

die wereld gaat zeker komen
omdat Uw Woord vleesgeworden is

dit geloof heeft U
in onze harten gelegd
daarom bidden wij U

voor allen die lijden aan de duisternis
voor mensen die verdriet hebben
voor mensen die treuren

voor Uw vredestichters en verzoeners
bidden wij U
voor hen die Uw vreemde woorden
in onze wereld spreken
vaak niet gehoord of begrepen

voor Uw gemeente bidden wij U
en voor alle ambtsdragers
over de gehele wereld
Uw gemeente
de plaats waar Uw Woord in tel is
waar er aan vastgehouden wordt
in een volhardend geloof
dat Uw Woord vlees geworden is
dat alleen dat Woord
dingen voortbrengt die standhouden
vrede en gerechtigheid
waarheid en liefde

dit bidden wij U
omwille van Hem
in wie geopenbaard is
dat Uw Woord vleesgeworden is

en die voorkwam
dat wij in verzoeking geleid werden
toen Hij ons leerde bidden

Onze Vader

Amen

Uitgetild boven het natuurlijke

Heer, onze God
wij danken U
dat U het uwe
niet voor Uzelf
gehouden hebt
dat U alles wat U hebt
in Uw zoon Jezus
met ons wilt delen

wij danken U
voor deze genadegave
waardoor wij uitgetild worden
boven het natuurlijke

met ongekende mogelijkheden
hebt U ons toegerust
mogelijkheden
van heil
van bevrijding
van menselijkheid

Heer, wij danken U
dat U in Jezus Christus
ons dit geschonken hebt
Uw toonbeeld van menselijkheid
Uw teken van mensenmin

Heer, wij bidden U
voor Uw gemeente
de oefenplaats
waar de menselijkheid van U
geleerd kan worden
de plaats
waar we elkaar kunnen bemoedigen
de mogelijkheden die U geeft
te gebruiken
elkaar kunnen opwekken
dit nieuwe menszijn aan te trekken
dat zo haaks staat
op wat wij kennen en gewend zijn

Heer
voor zieken en treurenden
ouderen en kinderen
verslaafden en depressieven
bidden wij U
in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
als mensen
die in Uw Zoon Jezus Christus
onze menselijkheid herkend hebben
en daardoor weten
dat wij U kunnen aanroepen als

Onze Vader

Amen

Dit onuitsprekelijke wonder

Heer, onze God
naar ons toegekomen bent U
wat een genade is dat
U hebt ons aangesproken
zodanig
dat wij U kunnen horen

Heer
voor dit onuitsprekelijke wonder
zeggen wij U dank

om ons te ontmoeten
hebt Gij
Uw God-zijn verborgen

zonder dat hadden wij
U niet verstaan
ja, hadden wij niet kunnen bestaan

in Jezus Christus
bent U naar ons toegekomen
in dit kind in de kribbe
hebt U ons aangesproken

meer dan dat
U hebt ons niet alleen aangesproken
U hebt Uw woord
zelf ten volle geleefd

in Hem hebt U
ons bestaan gedragen
niet om te oordelen
maar om ons te dienen

om ons door de dood heen
Uw eeuwige leven
Uw leven dat stand houdt
te schenken

Heer
wij danken U
voor dit wonder van de kerst

wij danken U
dat wij in dit wonder
Uw woord gehoord hebben
Uw woord dat leven in zich heeft
zo is er in onze duisternis
een licht ontstoken
een baken in de tijd
dat naar Uw toekomst wijst

Heer, voor uw gemeente
bidden wij U
dat zij van dit licht getuigt
de krachten van de duisternis
van dood en minachting
mogen het laatste woord
niet hebben

bemoedig Uw gemeente
zegen haar
en doe haar groeien

voor allen
die verantwoordelijkheid dragen
bidden wij U
dat zij zoeken
naar het licht
dat U met kerst
in onze wereld ontstoken hebt

Heer, voor leden van uw gemeente
bidden wij U
getroffen door de duisternis
door verdriet, rouw of ziekte
laat hen weten
dat u onze eenzaamheid doorbrak
toen U ons aansprak met Uw woord
niet langer op onszelf
zijn wij aangewezen

raak hen aan met Uw geest
zodat zij weten
dat U ons leven draagt
door de dood heen

in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die de stilte doorbrak
toen Hij ons leerde U
aan te spreken als

Onze Vader

Amen

Om ons menselijk te ontmoeten

Heer, onze God

wij danken U
dat U in onze wereld
een licht ontstoken hebt

een licht dat onze duisternis
verlicht tot in de verste uithoeken

dit licht is helderder
dan alle lichten
die wij ontsteken

dit licht ontstak U
toen U zelf naar ons toekwam

in onze wereld
is het goddelijke aanwezig
er in gelegd door U
en te vinden voor wie zoeken

in Jezus
het kind in de kribbe
kwam U naar ons toe
bedekte U Uw goddelijkheid
om ons menselijk te ontmoeten

Heer, voor die weldaad
danken wij U

Uw komen naar ons toe
maakt het voor ons mogelijk
met verwachting te leven
met licht dat leven geeft

niet langer tasten wij in het duister

door Uw komst naar ons toe
weten wij
waarheen wij op weg zijn
naar het openbaar worden
van Uw Koninkrijk

nu nog leven wij in de duisternis
ziekte en dood
oorlog en lijden
is nog onder ons
we kunnen het niet weg nemen
maar in die duisternis
weten wij van uw licht
dat geeft ons hoop en moed
niet de duisternis
maar Uw licht overwint
de duisternis zal niet overwinnen

Heer
voor hen voor wie het leven
ondragelijk is door de duisternis
bidden wij U
kom met een lichtstraal
hun leven binnen
laat het Kerst worden voor hen

voor onze gemeente
bidden wij U
maak haar tot
een lichtje dat verwijst naar
Uw Zoon
die ’t licht der wereld is

voor hen die angstig in de duisternis zijn
omdat ziekte of dood
zo dichtbij gekomen zijn
bidden wij U
doe in hun duisternis
’t licht opgaan van uw nabijheid

hoor ons als wij in stilte
hun namen noemen

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U in onze wereld
een niet te doven licht ontstak

toen Hij ons leerde
U aan te spreken als

Onze Vader

Amen