Uitgetild boven het natuurlijke

Heer, onze God
wij danken U
dat U het uwe
niet voor Uzelf
gehouden hebt
dat U alles wat U hebt
in Uw zoon Jezus
met ons wilt delen

wij danken U
voor deze genadegave
waardoor wij uitgetild worden
boven het natuurlijke

met ongekende mogelijkheden
hebt U ons toegerust
mogelijkheden
van heil
van bevrijding
van menselijkheid

Heer, wij danken U
dat U in Jezus Christus
ons dit geschonken hebt
Uw toonbeeld van menselijkheid
Uw teken van mensenmin

Heer, wij bidden U
voor Uw gemeente
de oefenplaats
waar de menselijkheid van U
geleerd kan worden
de plaats
waar we elkaar kunnen bemoedigen
de mogelijkheden die U geeft
te gebruiken
elkaar kunnen opwekken
dit nieuwe menszijn aan te trekken
dat zo haaks staat
op wat wij kennen en gewend zijn

Heer
voor zieken en treurenden
ouderen en kinderen
verslaafden en depressieven
bidden wij U
in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
als mensen
die in Uw Zoon Jezus Christus
onze menselijkheid herkend hebben
en daardoor weten
dat wij U kunnen aanroepen als

Onze Vader

Amen

Het geheim van ons leven

Heer, onze God
wij danken U
dat U in Uw zoon Jezus Christus
voor ons
het geheim van ons leven
en van de wereld
geopenbaard hebt

in Hem wordt zichtbaar
waar het U om gaat
dat de aarde en haar volheid van U is
geen doelloos maar voortgaande
eindeloos lijkende
aaneenschakeling van gebeurtenissen

U bent in de wereld
niet als vreemde
U bent er thuis

Heer, wij danken U
dat onze wereld en wij zelf
zo uit Uw hand
een toekomst krijgt
onverwacht en onverdiend
onvergetelijk schoon

Heer
wij bidden U voor Uw gemeente
dat we met verwachting en hoop
naar onze wereld leren kijken

zij is niet afgeschreven
speelterrein van het boze

nee
zij wacht op het openbaar worden
van het door U haar gegeven geheim
het openbaar worden van de wereld
als woonplaats van U

Heer
wij bidden U voor allen
die lijden aan onze wereld
de slachtoffers van armoede

geweld en oorlog

schenk ons kracht
dat we ons er niet bij neerleggen

Heer
wij bidden U voor misdadigers
en gevangenen

schenk ons kracht
dat we niemand uitsluiten

U spreekt ons immers
niet aan op wie wij zijn
maar op wie wij nu reeds
in Jezus Christus mogen zijn

voor de volkeren van het Midden Oosten
bidden wij U
voor hun leiders
en voor hen die in de wereldorde
verantwoording dragen

dat zij de oorlog niet leren
maar voor vrede gaan

voor zieken en stervenden
bidden wij U
voor verslaafden en versloofden
voor depressieve mensen
voor kinderen en ouderen
bidden wij U
en voor hen
wier namen wij in stilte noemen

dit bidden wij U in de naam van Uw Zoon
die door Zijn komen naar ons toe
ons nu reeds tot leden maakte
van Uw broeder en zusterschap
waarin U aangesproken wordt als

Onze Vader

Amen

U vernieuwt ons

Heer, onze God
Uw mensenliefde
is te groot voor woorden

hoe moeten wij danken
voor Uw blijk van medeleven met ons
onze woorden schieten te kort
onze daden zijn ontoereikend

U ontfermt zich over ons
U vernieuwt ons
U ent ons op een leven dat stand houdt

het teken daarvan
ons gegeven
is Jezus Christus
kwetsbaar als een mensenkind
bent U in ons midden

U vraagt van ons geen dank
U wilt niet lijken
op die vele weldoeners
die groot blijven
door anderen afhankelijk te maken
ondergeschikt door dankbaarheid

U schenkt ons dat alles
om niet, zo maar, gratis

dankbaar mogen we dat geschenk aanvaarden

Heer, wij bidden U voor Uw gemeente
dat zij gekenmerkt wordt
door ontspannenheid
levend van de hoop die
Jezus Christus
in onze wereld gewekt heeft

daarom bidden wij U

….

Heer, wij bidden U voor mensen
die in onze tijd
onrustig worden
bang voor alles wat er gebeurt
die het gevoel hebben
op weg te zijn naar het einde
in plaats van naar de voleinding

daarom bidden wij U

Heer, wij bidden U voor mensen
die in onze tijd
het vertrouwen in U
langzaam maar zeker kwijtraken
geef hen vertrouwen

daarom bidden wij U

Heer, wij bidden U voor zieke mensen
voor verdrietige mensen
voor mensen voor wie deze dagen een hel zijn
omdat zij juist nu herinnerd worden
aan hun eenzaamheid, hun alleen-zijn
voor depressieve mensen bidden wij U
voor verslaafden en versloofden
voor kinderen en ouderen

daarom bidden wij U

dit bidden wij U
in de naam van Hem
die ons tot mede-erfgenamen maakte
van de erfenis
die U voor ons bewaart
toen Hij ons leerde bidden

Onze Vader

Amen

Hoe uitzonderlijk, hoe verwonderlijk

Heer, onze God
hoe uitzonderlijk
hoe verwonderlijk
bent U

in onze wereld
die naar alles op zoekt is
en naar ieder vraagt
maar niet naar U
bent U gekomen

als één van ons
wilde U zijn
een kind in een kribbe
zonder pracht en praal

zo anders bent U
dan alles wat wij kennen
en ons kunnen voorstellen
dat wij niet eens
naar U hadden kunnen vragen

een God die mens wordt
een God die één wil zijn
met een wereld die Hem niet kent
een God die zich vernedert
een God die mensen aanspreekt
in mensenwoorden

Heer, schenk ons Uw geest
opdat wij aangesproken worden

laat zo Uw gemeente op aarde
gevonden worden
als mensen
die zich aangesproken weten
als mensen
die weten dat U
in Jezus Christus met ons bent

amen

Omwille van ons

Heer, onze God
wij danken u
dat U omwille van ons
God wil heten
te midden van de goden

Daar,
te midden van hen
die onze concurrenten zijn
hebt U uw menselijkheid
bekend gemaakt

niet de macht
maar Uw mensenmin
heeft de toekomst
draagt ons bestaan

Heer, wij danken u
dat U omwille van ons
mens wil heten
te midden van ons mensen

Niet wij moeten U gelijk worden
U bent ons gelijk geworden
U hebt in Uw Zoon Jezus Christus
alles wat U hebt met ons gedeeld

Heer wij bidden u
dat wij niet telkens opnieuw
in de val van de verleider trappen
door u toch weer
met één van de goden te verwarren

Wij bidden u voor uw gemeente
dat zij de plaats op aarde is
waar van uw mensen min geweten wordt
een plaats van weerbaarheid, geduld
en standvastigheid

Wij bidden u
voor mensen, die aangevochten zijn
in hun geloof in u
omdat er zo weinig zichtbaar is
in hun leven
van uw werk

voor zieken en bedroefden bidden wij u
voor teleurgestelde en depressieve mensen
voor mensen, die alleen zijn
voor gescheiden mensen bidden wij u
voor kinderen en ouderen
en voor allen
wier namen in ons hart zijn
bidden wij u

Dit bidden wij u als mensen
die door het komen van uw zoon
tot zijn broeders en zusters geworden zijn
die u mogen aanroepen als

Onze Vader, … , Amen.