Overweldigend is het licht

Heer, onze God
overweldigend
is het licht
dat U hebt ontstoken
in de nacht van ons bestaan

licht dat niet te doven is
licht uit licht
licht dat voortkomt uit licht
waarin geen duisternis is

dit licht kan alleen bij U zijn
dit licht bent U

dit licht is in ons midden
in dit nieuw geboren kind
in Hem bent U in ons midden
daarom is Hij het licht der wereld

voor deze genegenheid jegens ons
danken wij U

U neigde zich naar ons
U boog zich naar ons toe
naar ons die in duisternis leven

U liet ons daarin niet dwalen
ons lot trok U zich aan

Heer, daarvoor danken wij U
en wij bidden U
open onze ogen opdat wij zien
zien dit grote licht
dat U ontstoken hebt
zien deze Ene
in wie U ons bestaan droeg
Jezus Christus
het kind geboren te Bethlehem

Heer, wij bidden U
bemoedig Uw gemeente
om van Hem in onze wereld te getuigen
laat moedeloosheid geen vat op haar krijgen

wij danken U voor alle tekenen van hoop
hoop dat het niet blijft zoals het is

voor vredestichters bidden wij U
voor hen die nood lenigen
in ziekenhuizen hier en
overal op de wereld
voor de stillen in den lande
die doen wat hun hand vindt om te doen
zo licht brengend
waar duisternis is

voor leden van Uw gemeente
bidden wij U
bijeen met vreugde en verdriet
met zorgen over zichzelf of anderen
met verdriet en rouw
ontsteek Uw licht in hun duisternis

in stilte noemen wij U namen

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
licht in onze duisternis
en door wie wij U kunnen aanroepen als

Onze Vader

Amen

U hebt ons op het oog

Heer, onze God

wij danken U
dat U ons Uw oordeel doet kennen
in de vergeving van onze zonden

zonder de vergeving
hadden wij Uw oordeel
moeten vrezen

maar U komt naar ons toe
terwijl U ons duidelijk maakt
dat U ons op het oog hebt
ons heil, onze toekomst

in de storm van Uw komen
zijn wij wel bewaard

Heer, voor deze veiligheid
danken wij U

wij worden niet weggevaagd
door uw komen naar ons toe
maar opgeroepen
met U
onze voeten te zetten
op de weg van vrede

Uw oordeel komt naar ons toe
in Jezus Christus
het teken
van Uw bewogen barmhartigheid
in Hem reikt U ons
in het oordeel de hand

Heer, wij danken U
voor deze uitgestoken hand
voor Uw bewogenheid met ons

en wij bidden U
opdat Uw Geest ons sterk maakt
Uw gemeente zo op te bouwen
dat zij voor mensen een stimulans is
op weg te gaan
op te staan
uit de duisternis weg
naar het licht
naar Uw vrede

zo bidden wij U
voor uw gemeente
en voor elkaar
dat wij leven in de vergeving

bevrijd van alles
wat van nature bij ons hoort

voor diegenen in ons midden
die ziek zijn bidden wij U
voor verdrietige mensen
voor verslaafden
voor migranten in ons midden
voor depressieve mensen
en voor hen
voor wie namen wij in stilte noemen

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie wij U hebben leren kennen
als een God die ons Zijn barmhartigheid toont
door ons de kans te geven
U aan te roepen als

Onze Vader

Amen

U hebt ons op het oog

Heer, onze God

wij danken U
dat U ons Uw oordeel doet kennen
in de vergeving van onze zonden

zonder de vergeving
hadden wij Uw oordeel
moeten vrezen

maar U komt naar ons toe
terwijl U ons duidelijk maakt
dat U ons op het oog hebt
ons heil, onze toekomst

in de storm van Uw komen
zijn wij wel bewaard

Heer, voor deze veiligheid
danken wij U

wij worden niet weggevaagd
door uw komen naar ons toe
maar opgeroepen
met U
onze voeten te zetten
op de weg van vrede

Uw oordeel komt naar ons toe
in Jezus Christus
het teken
van Uw bewogen barmhartigheid
in Hem reikt U ons
in het oordeel de hand

Heer, wij danken U
voor deze uitgestoken hand
voor Uw bewogenheid met ons

en wij bidden U
opdat Uw Geest ons sterk maakt
Uw gemeente zo op te bouwen
dat zij voor mensen een stimulans is
op weg te gaan
op te staan
uit de duisternis weg
naar het licht
naar Uw vrede

zo bidden wij U
voor uw gemeente
en voor elkaar
dat wij leven in de vergeving

bevrijd van alles
wat van nature bij ons hoort

voor diegenen in ons midden
die ziek zijn bidden wij U
voor verdrietige mensen
voor verslaafden
voor migranten in ons midden
voor depressieve mensen
en voor hen
voor wie namen wij in stilte noemen

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie wij U hebben leren kennen
als een God die ons Zijn barmhartigheid toont
door ons de kans te geven
U aan te roepen als

Onze Vader

Amen

De grote daden aan ons verricht

Heer, onze God
wij danken U voor de grote daden
die U aan ons verricht hebt

machtigen worden van de troon gestoten
en eenvoudigen verhoogd
hongerigen hebt Gij met goederen vervuld
en rijken ledig heengezonden

geen visioen is dat
maar werkelijkheid

U verkoos Maria
als vindplaats van Uw heil
haar maakte U ontvankelijk
voor het schoonste
dat U te bieden hebt

Uw Zoon, onze broeder

niet bij rijken
zocht U Uw toevlucht

niet bij hen
die alles van zichzelf verwachten

maar bij Maria
Uw dienstmaagd

voor ons is zij een teken
hoe wij U ontvangen kunnen

niet in het vertrouwen op ons zelf
maar wetend
dat aan U de toekomst
en het leven is

in deze lage staat
hebt U haar ten zeerste verhoogd

Heer, voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij van deze grote daden van U
getuige is

doe haar in deemoed
Uw naam prijzen
en laat zij vanuit deze gerichtheid
trouw zijn
aan de armen van deze wereld

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U Uw werkelijkheid oprichtte
toen Hij ons leerde
U aan te spreken als

Onze Vader

Amen

Door Uw komen naar ons toe

Heer, onze God
door Uw komen naar ons toe
is in onze tijdelijkheid
de eeuwigheid
Uw eeuwigheid
openbaar geworden

dat vervult ons
met diepe dankbaarheid

wij leven in de tijdelijkheid
wij gaan en we komen weer
daar kunnen we niets
aan veranderen

U schenkt ons hoop en uitzicht
op Uw werkelijkheid
Uw eeuwigheid
die U met ons wilt delen

met ons
die zo ver weg zijn van U
maar dat weerhoudt U niet

Heer, deze genade
geeft ons moed en vertrouwen
moed om terug te kijken
naar alles wat er gebeurd is
met de wereld en met ons
ons falen mogen we onder ogen zien

maar dat is niet alles
terugkijkend
mogen we ook Uw genade
leren onderscheiden
de tekenen zien
die naar U
die naar Uw eeuwigheid verwijzen

omdat U met ons wilt zijn
in onze tijd
kunnen we ook met vertrouwen
vooruitzien naar
de dagen die komen
ook dat zullen dagen zijn
die niet zonder genade zijn

daarvan mogen we getuigen
met het werk van onze handen
door tekenen op te richten
van Uw eeuwigheid
tekenen van heil
tekenen van vrede en verzoening

Heer, wij bidden U
rust ons daartoe toe
maak ons ontspannen
als mensen die weten van Uw genade
en daarvan leven

hoor ons als we in stilte namen noemen
van hen die wij aan U
willen opdragen

Heer, dit bidden wij U
in naam van Jezus
in wie U het teken van Uw genade oprichtte

Onze Vader,…

Amen