In dat weerloze kind

Heer onze God
wij zijn nog maar nauwelijks
onze verbazing te boven
dat U
zo onopvallend
zo weinig spectaculair
met ons wilde verkeren

we kunnen ons nauwelijks voorstellen
dat daar in de stal van Bethlehem
in dat weerloze kind
U zich met ons verbonden hebt
dat deze ene de redder is

Heer, wij danken U
dat U dat ons bekend gemaakt hebt
dat het geheimenis van dit kind
voor ons open gegaan is

U bent het die ons bestaan deelt
U de volstrekt nieuwe
U die anders is dan alles wat bestaat
U die niet aan bederf te gronde gaat
U wilt met ons verkeren

daarvoor danken wij U
dat geeft ons bestaan hoop en toekomst
dat geeft ons moed te leven met verwachting
in onze wereld is
het zaad van uw toekomst gezaaid

Heer, geef ons moed en geduld
te wachten totdat het opkomt
totdat Uw aanwezigheid in onze wereld
alom zichtbaar wordt

Heer, wij bidden U
voor Uw gemeente op aarde
hier in deze stad, deze wijk
dat zij het aandurft
de woorden van de herders
te bewaren en te overwegen

dat ze overweegt
wat het betekent
dat de Redder geboren is

voor allen die in verbazing
op deze verkondiging reageren
bidden wij U
maak hen ontvankelijk
voor dit grote nieuws
van U tegenwoordigheid

voor mensen die lijden
aan onze wereld zoals die is
die door oorlogsgeweld
verdreven zijn van huis en haard
bidden wij U

voor mensen in onze stad
die het in onze wereld niet redden
in materieel of geestelijk opzicht
bidden wij U

voor zieken en bedroefde mensen
voor eenzame mensen
voor depressieve mensen
bidden wij u

in stilte noemen wij U namen

dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U zo dichtbij ons gekomen bent
dat wij U kunnen aanroepen als

Onze Vader

Amen

Uw goddelijke weg van menselijkheid

Heer onze God
wij danken U
dat U niet als God God wilde zijn
maar mens wilde worden

U bent op onze plaats gaan staan
zo is er hoop en toekomst
voor hen voor wie geen plaats is
in de wereld

met U mogen zij
mogen wij allen
Uw goddelijke weg van menselijkheid gaan

Wij danken U
dat U door Uw komen
Uw geschiedenis van bevrijding
ingezet hebt

Heer, voor hen
die snakken naar bevrijding
ver weg en dichtbij
voor …
bidden wij U

Heer, voor hen
die in onze wereld lijden
voor de gemartelden en de gevangenen
de weduwe en de wees
die niet weten waar hun man of vader is
bidden wij U

Heer, voor onze gemeente
bidden wij U
dat zij een plaats is
waar het kleine en tere
het kwetsbare in tel is
waar kinderen geacht worden
de zieken en stervenden
niet vergeten worden

in stilte noemen wij U namen

Heer, dit bidden wij U
in de naam van Hem
die als kind tot ons gekomen is
en met wie wij U
mogen aanspreken als

Onze Vader

Amen

U hebt haar recht gedaan

Heer, onze God
wij danken U
dat U vanuit de hemel
ons aangewezen hebt
waar en wanneer
vrede op aarde geschiedt

U hebt zich verbonden
met Maria in haar lage staat
haar hebt U recht gedaan
en de eerste plaats gegeven
in uw koninkrijk

Heer, wij danken U
voor dit teken van Uw vrede op aarde
een teken van hoop
voor al haar verwanten
de verdrukten en de vertrapten
Uw toekomst gloort
waarin de één zich niet
uitnemender acht dan de ander

Heer, wij bidden U
dat wij geen belemmering zijn
voor het klinken
van deze boodschap van heil
maar geef ons de Geest
opdat wij vrolijk zingen
het lied van de nieuwe morgen

amen

Maak ons toebereid

Heer, onze God
wij danken u
dat U naar ons nedergedaald bent

in onze wereld gloort nu Uw toekomst
in onze duisternis is een licht
dat niet te doven is

Heer, maak ons toebereid
om daarvan in onze wereld
te getuigen
niet aan ons
maar aan U is de toekomst

voor de wereld bidden wij U
waarin dit licht is gaan schijnen
dat zij zich daarop richt
dat zij weet dat U er bent

wees zo op de plaatsen
waar de duisternis het grootst is
op plaatsen waar oorlog is
en honger het leven onmogelijk maakt
op plaatsen waar ziekte
het leven van mensen kapot maakt

wees zo ook bij leden van onze gemeente
die worstelen met de duisternis
met ziekte en dood
in stilte noemen wij U namen

Heer, dit bidden wij U
In de Naam van Hem
in wie U tot ons zei
hier ben ik
daarom kunnen wij U aanroepen als

Onze Vader

Amen

De vrede begroeten

Heer, onze God
wij danken U
voor de komst van Uw zoon
naar ons toe

wij danken U
dat wij in Hem
de vrede mogen begroeten
de vrede die alle verstand te boven gaat
de vrede waarin armen en verdrukten
gemartelden en geslagenen
kinderen en oude mensen
vrijuit kunnen leven

Heer, wij danken U
dat U zich op aarde
een gemeente verzameld hebt
een groep mensen
die Uw zoon als Uw gezalfde herkennen
en die in Zijn tegenwoordigheid
willen leven

Heer, daarom bidden wij u
voor Uw gemeente
houd haar vast
maak haar in de wereld
tot een lichtend teken
van Uw tegenwoordigheid
tot een plaats
waar de eenvoudigen
samen met de armen
kind aan huis zijn
en waar de machtigen
en de rijken merken
dat U hen voor dat doel
geschapen hebt

Heer, maak voor dat getuigenis
uw gemeente tot een sterke eenheid
die gebouwd is op U

dit bidden wij U
omdat wij door Uw zoon weten
van Uw toekomst van vrede
die in ons midden is
toen Hij ons leerde bidden

Onze Vader

Amen