Zo maar, onverwacht

Heer onze God
zo maar, onverwacht
hebt U in onze wereld
dat ene woord laten klinken
dat ene woord
dat bevrijdt en uitzicht biedt

U is heden de Heiland geboren

Heer, wij bidden U
maak ons ontvankelijk
voor dat woord

dat woord dat
-zo wonderlijk –
vleesgeworden is
niet in een machtige volwassene
maar in een weerloos kind
in een kribbe

Heer, wij bidden U
schenk ons Uw geest
opdat wij dit woord verstaan
als tot ons gesproken

als een woord
dat ons leven draagt
en bepaalt

Amen

Redder wilt U genoemd worden

Heer, onze God
redder wilt U genoemd worden
redder van mensen

U kunt het niet aanzien
hoe wij onszelf te gronde richten
niet in staat zijn
voor ons en onze kinderen
een leefbare, menselijke aarde te maken

redder wilt U genoemd worden
redder van mensen

daarom schenkt U ons
Uw Zoon
Jezus Christus, de redder

in Hem hebt U zich voorgoed
over ons en onze wereld
ontfermd

door Zijn komen
naar ons toe
zijn wij
is onze wereld
niet aan het lot overgelaten
zijn we niet op ons zelf aangewezen

door Hem
zijn wij erfgenamen
van het eeuwige leven
van het leven
dat stand houdt

Amen

Hoe zouden wij weten

Heer, onze God

hoe zouden wij weten
van menselijkheid
als U niet naar ons
toe gekomen was

we proberen het wel
menselijk met elkaar om te gaan
en soms lijkt het ook wel wat

maar hoe houden wij het vol
er zijn er zo veel
die de menselijkheid schenden
is het dan maar niet beter
ieder voor zich

Heer, wij houden het alleen vol
ziende op U
U die door Uw komen naar ons toe
in ons midden
een teken van menselijkheid
opgericht hebt

de menselijkheid van Uw zoon

geef ons moed en geloof
ons daarmee te bekleden

Amen

Een kind is ons geboren

een kind is ons geboren
een licht is opgegaan

in dat licht
begroeten wij
die gebonden zaten
in de schaduw van de dood
’t morgenrood

de dageraad van Uw nieuwe wereld

Heer, wij bidden U
open daarvoor onze ogen

verblind zijn wij vaak
door de lichten
die wij zelf ontsteken

dan verwachten wij het heil
van onszelf

raak ons aan met Uw Heilige Geest

opdat voor ons
het nachtelijke duister zwicht

en het licht wordt

het licht waarin geen duisternis is
licht dat leven geeft

het licht dat zal zegepralen

het licht dat U
in onze wereld
ontstoken hebt
in Jezus, Uw Zoon
het eeuwige licht

Amen

Uw Woord vlees geworden

Heer, onze God
wij danken U
dat U zich over ons ontfermd hebt
door Uw Woord
vlees te laten worden

wij danken U
dat U in de duisternis
van ons leven
ons een licht gegeven hebt
als oriëntatiepunt

Heer, zegen ons
als wij iets van dat licht
proberen te laten schijnen
bij die mensen
wier levens door
oorlogen en dreiging
kleinering en discriminatie
tot duisternis zijn geworden

moge onze woorden
dan scheppende woorden zijn

Amen