U draaide zich om

Heer, onze God

wij danken U
dat U ons
op het moment
dat wij U verloochenen
aangezien hebt

U draaide zich om
en keek ons aan
toen de haan
driemaal kraaide
toen keerde U
zich met het gelaat
van Uw Zoon
naar ons toe

U liet ons niet vallen
maar liet ons weten
dat U zelf
het oordeel over ons bestaan
geduldig droeg

zo bracht U op
wat wij niet kunnen opbrengen
U ging de weg van de mens
die trouw bleef

Heer
daardoor mogen wij weten
dat er voor ons
en onze wereld
toekomst en uitzicht is

niet ons geloof
of ons vermogen
brengen die voort
maar U alleen

dat geschenk mogen wij
genadig en in deemoed ontvangen
omdat U voor ons bleef geloven

Heer
versterk dat geloof in ons
opdat wij daardoor
onze broeders en zusters
mogen versterken
die lijden
onder de eigenwaan van mensen

Heer
doe ons inzien
dat niet onze eigen kracht en vroomheid
maar alleen Uw weg van lijden en dood
de weg van waarheid en leven is

dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U ons aankeek
toen Hij ons leerde
U aan te roepen als

Onze Vader,

amen

Uw oneindige goedheid

Heer, onze God

wij danken U
voor Uw oneindige goedheid

U wilde met ons verkeren
U liet ons niet alleen
in onze eenzaamheid
in onze godverlatenheid

U kwam naar ons toe
U legde Uw God-zijn af
zo verborg U zich
in ons mens-zijn
opdat wij U ontmoeten kunnen

als één van ons
droeg U het oordeel
over ons bestaan
ten einde toe
heerlijk is deze goedheid
van U
opgelicht in Uw Zoon
Jezus Christus

in Hem bent U
verborgen aanwezig

Hij is het die ons bestaan
op het kruis bracht

dat is genade
zo wilt U onze God zijn

Ja
nog meer dan dat
ook na de dood
daalde U nog dieper af

stamelend zeggen we daarover
nedergedaald ter helle

het diepste punt van Uw vernedering
maar voor ons
een intense vreugde
want niets
zelfs de diepste diepte niet
kan ons nog bedreigen
U bent er geweest
U bent daar door heen getrokken

door deze gang door de diepte heen
bent U voor ons de heilige God
voor ons en onze wereld

voor Uw gemeente bidden wij U
hier en wereldwijd
dat zij weet heeft en er van getuigt
dat niets haar kan scheiden
van de liefde Gods

niet dat dat van ons afhangt
maar omdat U zich
tot in de diepste diepte
met ons verbonden hebt

daarom bidden wij allen tezamen

HEER, ONTFERM U

voor Uw wereld bidden wij U
niet wetend
wat in haar midden
gebeurd is
U bent haar toekomst
opgericht in Uw Zoon Jezus Christus
daarheen is zij op weg
onontkoombaar

voor allen die daarheen verwijzen
bewust of onbewust
bidden wij U
voor de vredestichters
voor hen die mensen trachten te troosten
voor hen die nood lenigen

daarom bidden wij allen tezamen

HEER, ONTFERM U

voor leden van deze gemeente
bidden wij U
voor onszelf
met al onze vragen en twijfels
ons ongeloof ook
omdat Uw doortocht
door de dood heen
zo weinig zichtbaar is

ziekte en dood zijn in ons midden
in stilte denken wij aan hen
die daar door getroffen zijn

Heer
geef ons de moed en geloof
om aan U vast te houden

daarom bidden wij allen tezamen

HEER, ONTFERM U

amen

De mens naar Uw hart

Heer, onze God

U wilde met ons verkeren
U hebt ons op het oog
daarom werd U één van ons
daalde U af naar ons toe
verborg U Uw god-zijn

als één van ons
was U in ons midden
droeg U het oordeel
over ons bestaan

voor deze daad van zachtmoedigheid
danken wij U
zo hebt U
door zich te vernederen
de mens naar Uw hart opgericht
de mens vol goedheid
de zachtmoedige
die de aarde zal beërven

zo hebt U zich aan ons geopenbaard
als de goede
ja, als de enige
die goed genoemd kan worden

in deze ene
in Uw zoon, onze Heer
zien wij ons leven
het oordeel over ons bestaan
maar ook de toekomst ervan

Heer
wij bidden U
schenk ons de vroomheid
dat wij niet aan ons oude leven
blijven hangen
maar ons heil
van Hem verwachten

maak ons zo in onze wereld
tot getuigen
van deze zachtmoedige

Heer
doe ons er van doordringen
dat aan deze zachtmoedige
de aarde als erfdeel gegeven is

voor allen
die lijden onder de hardheid
van onze wereld
die lijden aan de overmoedige
bidden wij U
de slachtoffers van oorlogen
ziekten en honger

voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij niet ophoudt
in deze zachtmoedige
te blijven geloven

dat de wereld weet
dat wij zijn tafelgenoten zijn

voor leden van Uw gemeente
bidden wij U
die zuchten onder de last
van het leven
in stilte noemen wij U namen

door Jezus Christus
onze Heer

amen

Tegen alles in

Heer, onze God

wij danken U
dat er in onze wereld
telkens opnieuw
mensen zijn
die de goedheid
van uw schepping
doen oplichten

tegen alles in
vragen zij om recht
voor de onschuldigen
weerspreken zij
de macht
die over anderen heerst

zij herinneren ons
aan Uw goede schepping
en tegelijk herinneren zij ons
aan onze beperktheid

Heer
geef ons
het geloof dat in te zien
opdat wij ons omkeren
van onze wegen
en ons keren naar U

naar Uw zoon Jezus Christus
in wie U in Uw barmhartigheid
ons bestaan gedragen hebt

U zelf droeg het oordeel
over ons bestaan

U liet zich als rechter
zelf richten

U deed dat met het oog op ons
uit liefde voor ons
opdat ons leven gered wordt
opdat onze wereld een toekomst heeft
die niet meer ongedaan te maken is

Heer
voor die trouw aan ons
danken wij U

en wij danken U
dat er telkens opnieuw
een gemeente is
door U geroepen
die het heil van U verwacht

mensen die zich afkeren
van ons vermogen
en zich keren tot U

zo bidden wij U
voor onze eigen gemeente
dat zij in nederigheid
getuigt van U
U de lof zingt
en de liefde opbrengt
voor hen
die U het naast zijn

de armen
de zwakken in onze wereld

voor hen bidden wij
en voor allen die naar vrede verlangen

voor Palestijnen die moedig
ingaan tegen de stroom van emoties

voor Israeli´s die naar de weg van vrede zoeken

voor migranten in onze steden
dat zij gastvrijheid vinden

voor leden van Uw gemeente bidden wij U
houd hen vast als zij in verwarring raken
en het zicht op U kwijt zijn
door ziekte of dood
in stilte noemen wij U namen

dit bidden wij U
in de Naam van Hem
de ons U openbaarde als

Onze Vader

amen

Die voor ons kiest

Heer, onze God
wij danken U
dat U het niet van onze keus
laat afhangen
of U onze God wilt zijn

wij danken U
dat U
ondanks alles
voor ons kiest

wij vragen U
met ons te zijn
als wij Uw keus voor ons
proberen te beantwoorden
door onze keus voor U
als wij in onze wereld
kiezen voor Jezus
en tegen Barabbas

leid ons dan
met Uw Geest
opdat wij opgewassen zijn
tegen de zuigkracht van de menigte

amen