Door U gekend

Heer, onze God

wij danken U
dat wij door U gekend zijn

tot in de diepste diepte
van ons bestaan
bent U afgedaald
ja, tot in het dodenrijk aan toe

U kent onze zwakheden
U kent onze sterfelijkheid
onze pijn en ons verdriet
ja, meer dan dat
ook wat wij niet willen kennen
kent U

U hield dat niet van U af
maar nam dat alles aan
in Uw Zoon Jezus Christus

zo diep boog U zich
naar ons toe

Heer
wij danken U
dat U zich naar ons toewendde
we zijn niet naamloos
een nummer
maar gekend

Uw toewending naar ons
opent voor ons de hoop in de wanhoop
de troost in het verdriet
het leven in de dood

wees met Uw gemeente
bemoedig haar
om het getuigenis van Uw toewending
in Jezus Christus
in onze wereld te blijven verkondigen

dit bidden wij U
door Jezus Christus
onze Heer

amen

Het leven dat standhoudt

Heer, onze God

wij weten wel
dat U de oorsprong
en bestemming van ons leven bent

niet de toekomst
die wij maken
noch het leven
dat wij kennen en koesteren
is onze bestemming

U bent onze toekomst
U bent het leven
dat standhoudt
waarin geen dood
en bederf meer is

Heer
dankbaar zijn wij U
dat U ons de weg
naar deze toekomst
naar dat leven geopend hebt

vanuit onszelf
hadden wij die opening
die weg niet gevonden

vanuit onszelf
verdwalen wij
blijven wij in een kring
rondlopen

U opende ons de weg
naar Uw toekomst en leven
die weg hebt U doen oplichten
in Uw Zoon Jezus Christus

Hij is de weg
die tot U leidt
tot Uw toekomst en leven

Heer
wij bidden U
geef ons
en vele anderen in onze wijk
de moed en het geloof
Uw weg te gaan

laat ons een teken zijn
van Uw toekomst
als mensen
die naar U
die naar Uw weg
die naar Jezus Christus
verwijzen

Heer
wees met hen
die in onze wereld
dreigen te verdwalen
omdat het leven
stokt of dreigt te stokken

voor familieleden
van gesneuvelde militairen
bidden wij U
wijs hen de weg

voor hen die heilig geloven
in hun eigen weg en waarheid
ook al gaat die ten koste van anderen
bidden wij U
wijs hen de weg

voor gemeenteleden bidden wij
ziek of verdrietig
eenzaam of in de war
door alles wat er gebeurt
wijs hen de weg

hoor ons als wij in stilte
namen noemen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die voor ons
de weg naar U opende
toen Hij ons leerde U
aan te spreken als

Onze Vader


amen

In wie U ons zoekt

Heer, onze God

wij danken U
dat U ons de ogen geopend hebt
voor de bijzondere weg
die Uw Zoon
Jezus Christus gaat

in onze ogen gaat Hij
in onze wereld roemloos
en zonder macht ten onder

maar in Uw ogen
waardoor wij leren zien
gaat Hij de weg van het verlorene
de weg van de mens

is Hij degene
in wie U ons zoekt

zo openbaart U zich aan ons
als de barmhartige
als de herder die de verloren schapen zoekt

in Hem trekt U met ons mee
bent U één van ons

Heer
dat troost ons
geeft ons hoop

wij zijn niet alleen
in onze verlatenheid
U bent met ons

in vrees en beven
maar met hoop
mogen wij ons aan u toe vertrouwen

aan U
die door deze barmhartigheid
en trouw jegens ons
de ware herder
de ware koning is

Heer
schenk ons geloof
ons aan U vast te houden
dwars tegen het ongeloof
van anderen en van onszelf in

geef ons de moed
te getuigen van Uw rechtvaardigheid
waar mensen in onze wereld
geknecht en geslagen worden

open met Uw Geest
de ogen en de oren
van hen die wij in stilte noemen
mensen die verdriet hebben
mensen die in nood zijn

hoor ons als wij bidden

door Jezus Christus
onze Heer

amen

Dat U ons kent

Heer, onze God

verborgen
maar daardoor niet minder God
maakt U zich aan ons bekend
in Uw Zoon Jezus Christus

in Hem hebt U
verborgen omgang met ons

in en door Hem
draagt U door lijden en dood
ons bestaan
kent U dieper dan wij ons zelf kennen
onze diepten en nood

zo wilt U God zijn met ons

in deze verborgenheid
van dit mensenkind Jezus
fluistert U ons toe
nauwelijks hoorbaar
de woorden van troost

houd vol
ik ben met je
Ik zal jouw leven leiden door de dood

Heer
dat wij deze stem
mochten verstaan
daarvoor danken wij U

Heer
maak ons bereid
voor anderen een teken te zijn
van Uw vertrouwelijke omgang met ons

dat wij verdrietige
wanhopige mensen
fluisterend toespreken
als wij hen nabij zijn
dat U er bent
dat U ons kent
dat U ons redt
en leven geeft

Heer
hoor ons
als wij in stilte
namen noemen van hen
die ons ter harte gaan

door Jezus Christus, onze Heer

amen

Uw reddende aanwezigheid

Heer, onze God

wij danken U
voor uw totale inzet voor ons

daardoor hebt U ons gegeven
wat ons ontbrak

de opening naar Uw Rijk

vanuit onszelf is dat onmogelijk
loopt de weg van ons leven
ten einde in de dood

een weg die we niet waar willen hebben
telkens opnieuw verhullen wij
het bittere einde

U ging die weg ten einde
in Jezus droeg U ons leven
tot in de dood
tot in de verdiende dood toe

dat maakt voor ons openbaar
hoe wij er voor staan
bestemd voor de dood

maar tegelijk
omdat U in deze dood meetrekt
is er hoop voor ons
U laat ons niet los
in het dal van diepe duisternis

ten diepste hebt U dat geopenbaard
in Uw zoon Jezus
mens te midden van mensen

Heer
Uw aanwezigheid troost ons
Uw aanwezigheid
die er niet is door ons of onze daden
maar omdat U nu eenmaal
niet zonder ons God wilt zijn

Uw aanwezigheid is het
waardoor wij toch kunnen zeggen
dat ons niets ontbreekt

Heer
voor Uw gemeente
bidden wij U
dat zij de plaats mag zijn
waar van uw reddende aanwezigheid
getuigd wordt

voor allen in onze wereld
die in doodsnood zijn
raak hen aan en troost hen
door hen te laten weten
dat U in Jezus
tot in de dood met ons bent

Heer
rem al onze pogingen af
om zelf Uw Rijk binnen te gaan
om zelf te voorzien
in dat wat ons ontbreekt

zo bidden wij U
voor leden van onze gemeente
aarzelend gelovend en twijfelend
of U er wel bent
in verdriet, zorg en dood

raak ons aan en hen
die wij in stilte U noemen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U ons nabij kwam als

Onze Vader,

amen