De tekenen van uw heil

Heer, onze God

wij voelen wel
dat in het oordeel
dat over Jezus uitgesproken wordt
ook wij in het geding zijn

we willen het niet waar hebben
daar zijn wij te trots voor

we verzetten ons
tegen de gedachte
dat U met oordeel
verbonden bent

toch ontkomen wij er niet aan
niet omdat wij zelf
tot dat inzicht komen

zo is het niet

dit huiveringwekkende perspectief
zien wij alleen
als U ons aanspreekt
met uw Heilige Geest

tegelijk biedt U ons
dan redding aan

schenkt U ons
de tekenen van Uw heil

U laat ons in het oordeel
niet los
om verloren te gaan

nee
in Uw Zoon
houdt U ons
in het oordeel vast

Hij is het zelf
die in het oordeel ondergaat
Hij gaat er in ten onder

dan stokt onze adem
is dat het laatste
dat over ons gezegd wordt?

is dat de toekomst voor ons?

in die spanning geeft U ons
de tekenen van Zijn lichaam
en Zijn bloed
als tekenen
dat we in het oordeel
niet verloren gaan

Heer
daar houden wij ons aan vast

schenk ons het geloof
dat vol te houden
van U te blijven getuigen
tot het moment
dat Hij opnieuw met ons
de vrucht van de wijnstok drinkt

sterk ons in dat geloof
dat vragen wij U

amen

Bevrijd ons

Heer, onze God

als wij uw geboden horen
beseffen wij nauwelijks
dat wij van Uw weg af zijn

beseffen we nauwelijks
dat wij voor Barabas en tegen Jezus kiezen

Heer
breek door deze verharding heen
laat Jezus
die de wet gehouden heeft
tot licht worden voor ons harten

dan wordt de schuld
die door ons niet te dragen is
voor ons zichtbaar

ontferm U dan
want zonder Uw ontferming
zijn wij ten dode opgeschreven

bevrijd ons van de schuld
en leid ons door uw Geest
naar Uw leven

amen

In uw handen

Heer, onze God
tot in elke vezel
van ons bestaan
willen wij ons rechtvaardigen
ten opzichte van andere mensen
en ten opzichte van U

dan wijzen wij
op alle goede dingen
die we doen
onze bedoelingen
zijn altijd goed

zo denken wij
dat wij Uw wil doen

Heer
als wij voor U komen
U herkennen
in Jezus
onze broeder
dan blijkt
dan wij met lege handen staan

wij kunnen onszelf niet redden
wij kunnen geen toekomst maken
die uitzicht biedt

onze toekomst is geheel en al
in Uw handen
aan Uw genade
zijn wij overgeleverd

hoe goed is het dan te weten
dat U voor ons
en met ons
het oordeel doorgegaan bent

Heer, daarom
voor ons en onze wereld
roepen wij U aan:

HEER, WEES ONS GENADIG

Uw goddelijke greep

Heer, onze God

er is maar weinig
in onze wereld
dat duidt op Uw opstanding

ons oude leven lijkt
ongebroken voort te gaan

wij doen er aan mee
alsof er niets gebeurd is
we kunnen vaak niet anders

oorlogen eindigen niet
de honger blijft voort bestaan
de dood maakt z´n slachtoffers
door ziekte of ongevallen

Heer
hoe houden wij het vol
dan te blijven geloven
dat U opgestaan bent
dat in Uw Zoon
de nieuwe wereld opgelicht is

we houden alleen vol
als U zich over ons
en onze wereld ontfermt

als U ons niet loslaat
maar vasthoudt
in Uw goddelijke greep

Heer
hoor ons dan
als wij tot U roepen

HEER ONTFERM U

Laat ons niet los

Heer, onze God
wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van onze wereld
overal om ons heen
geluiden van ondergang
nergens een reken
dat Uw Rijk
zich doorzet

Heer
laat ons niet los
ontferm u over de wereld

Heer, onze God
wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van Uw gemeente
teruglopend in aantal en aanzien
nauwelijks nog inspirerend
voor mensen
binnen en buiten haar

Heer
laat ons niet los
ontferm U over Uw gemeente

Heer, onze God
wij roepen U aan om ontferming
voor de nood van een ieder van ons
op onszelf terug geworpen
ons eigen bestaan veiligstellend
nauwelijks meer oog hebbend
voor anderen naast ons

Heer
laat ons niet los
ontferm U over ons

amen