het brood voor de armen

Heer onze God
Uw naam wordt niet geheiligd
in onze wereld
naast U en vaak in plaats van U
wordt er geloofd
in machten die ons aanspreken

we hebben er zo weinig weerstand tegen
ook wij die Uw naam
willen heiligen

Heer ontferm U over ons

Heer onze God
Uw wil wordt zo vaak
verward met wat wij willen
of gelijkgesteld aan wat er
nu eenmaal gebeurt in onze wereld

wij doen er vaak aan mee
om er toch maar bij te willen horen

Heer ontferm U over ons

Heer onze God
het brood voor de armen
is in onze wereld vaak zo schaars
omdat anderen
meer nemen dan wat
zij dagelijks nodig hebben

wij doen er vaak aan mee
uit vrije wil
of omdat we machteloos zijn
ons ertegen te verzetten

Heer ontferm U over ons
vergeef ons onze schulden

amen

Uw onbegrijpelijke barmhartigheid

Heer, onze God

bijeen zijn wij gekomen
om U te gedenken
wat U aan ons en voor ons
gedaan hebt

Uw wil is gedaan
door Uw Zoon
onze Heer Jezus Christus

de dood is Hij ingegaan
opdat wij eeuwig leven mogen

Heer
vanuit onszelf
kunnen wij alleen verloren gaan
Uw redding hebben wij niet verdiend
U hebt het ons geschonken
in Uw onbegrijpelijke barmhartigheid
door aan ons gelijk te worden

wij bidden U
laat Uw Geest
Jezus Christus
in ons midden oplichten

want dan kunnen wij
U danken

dan kunnen wij in woord en daad
in wat wij doen en laten
Uw barmhartigheid jegens ons
begrijpen en laten gelden

dan kunnen wij in dankbaarheid
in onze wereld
tekenen van Uw eeuwige leven
oprichten

amen

Raak ons aan

Heer, onze God

wij geven graag
groot op over alles
wat wij kunnen
en wie wij zijn

wij kunnen ook veel
maar één ding kunnen wij niet

U volgen
op de weg die U gaat

wij denken vaak van wel
dan wijzen wij op ons geloof
of op onze goede werken

maar als het er op aankomt
verloochenen wij U
gaan wij niet de weg
die U wijst
ontlopen wij het oordeel

Heer
als U ons dan niet aanziet
zijn wij verloren

daarom bidden wij U
zie ons aan
raak ons aan
met Uw Heilige Geest
en doe ons inkeren
tot U

amen

Als onze dienaar

Heer, onze God

U bent als onze dienaar
zo klein en onbetekenend
in ons midden

dat wij U
in onze grootheidswaan
over het hoofd zien

wij zoeken U
onder de machtigen
onder degenen
die hoog verheven zijn
en menen U daar
te vinden

Heer
vergeef ons
schenk ons Uw geest
opdat wij zoeken
waar U te vinden bent
ons neerbuigende
in ootmoed
naar de zwakken en de kleinen

amen

U te kennen

Heer, onze God

U te kennen
is iets
dat ons verstand
te boven gaat

wie zijn wij voor U
tijdelijke mensen voor de Eeuwige
zondige mensen voor Uw goedheid
onheiligen voor U als Heilige

als een verterend vuur
bent U

toch mogen wij U kennen
U hebt dat zelf mogelijk gemaakt
door naar ons toe te komen
om onze harten voor U te openen

U verborg Uw godheid
in Uw zoon Jezus Christus
die één van ons was
Hij bleef voor U staan
in Uw vuur
in Uw oordeel

Heer, wij bidden U
open onze ogen
voor deze daad
van louter goedheid

raak ons aan met Uw Geest
opdat wij tot geloof komen

amen