een licht ontstoken

Heer, onze God

U hebt in onze wereld
een licht ontstoken
dat niet meer te doven is

Uw licht van Uw toekomst
Uw toekomst
waarin mensen waardig
kunnen leven

dat licht is gaan stralen
in Uw Zoon Jezus Christus

in Hem wordt de mens openbaar
in Hem zien wij wie wij
in Uw ogen nu reeds zijn

Heer
voor dit licht
voor deze redding
die U brengt
danken wij U

van dat licht mogen wij getuigen
dat kenmerkt Uw gemeente

geef ons daartoe de moed en het geloof
ook hier op deze plaats
in …

maak ons ontvankelijk er voor
dat U het bent
die het licht doet schijnen
en de redding brengt

beteugel ons enthousiasme
als wij denken dat wij dat moeten doen

en temper onze somberheid
als we denken dat het toch niet lukt

voor Uw gemeente bidden wij U
schenk haar geloof
en doe haar groeien

voor hen
die ons besturen
bidden wij U
dat zij het heil en de waardigheid
van ons op het oog hebben

voor leden van Uw gemeente bidden wij U
stoot hen in de duisternis en droefheid aan
met Uw licht in de morgen

in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die het licht in de wereld is
en door wie wij tot licht worden
toen Hij ons leerde U
aan te spreken als

Onze Vader

amen

hoop voor de schepping

Heer, onze God

door U kunnen en mogen
wij spreken
van hoop voor de schepping
van hoop voor ons

niet de dood is onze toekomst
niet de teloor gang van de schepping
staat ons te wachten

maar de verlossing
van ons sterfelijke bestaan
we zien het nog niet
maar weten het
aangeraakt door Uw Heilige Geest
nu reeds zeker

die hoop hebt U in ons gewekt
in ons
die van uit onszelf
de sombere scenario´s
van teruggang en onheil
zien

het tij lijkt niet meer te keren
de opwarming van de aarde gaat door
en de zee stijgt sneller dan we dachten

U hebt dit perspectief voor ons
doorbroken

U biedt uitzicht
op de bevrijde schepping
waarop de kinderen Gods
Uw erfgenamen wonen

een glimp van deze bevrijde schepping
hebben we opgevangen
in Uw zoon Jezus Christus

Hij is de eerste van de nieuwe schepping
en in Hem zien wij ons allen

Heer
door dit perspectief geraakt
hoeven wij niet bij de pakken
neer te zitten

bescheiden maar beslist
mogen wij telkens opnieuw
getuigen zijn van de hoop
die in ons is

elke goede daad
hoe klein ook
wordt niet tevergeefs gedaan

voor het milieuwerk van de kerken
bidden wij U
bemoedig hen
die zich daarmee bezig houden
en maak ons ontvankelijk
voor hun inzet

voor wetenschappers
die zich inzetten
om oplossingen te bedenken
om de problemen het hoofd
te kunnen bieden
bidden wij U

voor onszelf bidden wij U
beteugel onze drift naar steeds meer
en maak ons sober en bescheiden

voor Uw gemeente bidden wij U
dat zij trouw blijft aan Uw woord van hoop

laat die hoop tot troost zijn
voor hen die verdriet hebben
in stilte noemen wij U namen

Heer
dit bidden wij U
in de Naam van Hem
die de hoop voor de schepping is
toen Hij ons leerde
U aan te roepen als

Onze Vader

amen

wij worden niet geoordeeld

Heer, onze God

wij danken U
dat wij in onze wereld
zonder vrees mogen leven

wij worden niet geoordeeld

het oordeel over onze natuur
over ons zondige bestaan
ligt niet voor ons
maar achter ons

we leven niet naar het oordeel toe
we komen er vandaan

U zelf bent het
die het oordeel over onze natuur
gedragen hebt

in Jezus Christus
is Uw Geest
in onze wereld gekomen
Hij is in ons zondige bestaan gestuurd
om daar met de zonde af te rekenen

die afrekening is definitief
en geldig voor ons allen

Heer
daardoor heeft U in onze wereld
ruimte, toekomst en leven
voor ons geschonken

wie in Christus Jezus zijn
wie bij Hem de redding zoeken
worden niet meer geoordeeld
ook al leven we nu nog
het leven dat sterfelijk is

door Hem en in Hem
weten we
dat we niet verloren gaan
ook al sterven we

Heer
voor Uw gemeente bidden wij U
maak haar in onze wereld
tot een moedige getuige
van Uw heil
door aan de wereld voor te leven
dat wij Uw kinderen zijn

voor hen die lijden aan wat
onze natuur voortbrengt
lijden, dood, ziekte en oorlog
bidden wij U
dat zij weten
dat zij bij U veilig zijn

dat bidden wij U ook
voor leden van onze gemeente
levend in de spanning tussen Geest en vlees
houd ons vast
opdat wij blijven oefenen
in de Geest telkens weer
telkens opnieuw

bemoedig hen
die het zwaar hebben
omdat ziekte en dood
wel heel dichtbij komen

laat hen die wij in stilte noemen
en laat ons weten
dat Hij die Christus heeft opgewekt
ook ons
levend zal maken door Zijn Geest

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
die ons U leerde kennen
toen Hij ons leerde
U aan te spreken als

Onze Vader

amen

keer U om

Heer, onze God

midden in onze wereld
midden in ons leven
midden in onze duisternis
heeft U de oproep
doen horen

keer u om

daarvoor danken wij U

door ons op te roepen
laat U zien
dat U zich niet van ons afwendt
dat hadden wij kunnen begrijpen
maar U blijft in ons geloven
U blijft het voor mogelijk houden
dat we elkaar
in liefde begroeten

Heer
voor dat perspectief
danken wij U

niet de duisternis
maar het licht
niet de dood
maar het leven
niet wij zelf
maar U
staat aan het begin
én aan het eind
van alle dingen

dat perspectief heeft U
opgericht in onze wereld
in Uw Zoon Jezus Christus

Zijn stralende werkelijkheid
opent voor ons
ongekende perspectieven

we hoeven ons niet neer te leggen
bij wat vanzelf spreekt

U doorbreekt in Hem
de logica van ons bestaan

in Hem is een blijvend teken
in ons midden
dat U in ons gelooft

Heer
wij bidden U
schenk ons geloof en moed
om daarvan in onze wereld
te getuigen
dat we niet vasthouden
aan wat vanzelf spreekt
maar ons omkeren naar U
en ons heil en toekomst
van U verwachten

voor allen in onze wereld
die tegen de stroom ingaan
bidden wij U
maak hen niet vermoeid

voor Uw gemeente bidden wij U
de plaats van omkeer in onze wereld
laat haar weerbaar zijn
en toenemen in geloof en gestalte

voor leden van Uw gemeente bidden wij U
zo dikwijls in verwarring gebracht
door wat vanzelf spreekt
ziekte en dood
geef hen en ons de kracht
te blijven getuigen
van Uw geloof in ons

dit bidden wij U
voor onszelf en voor hen
die wij in stilte noemen

Heer
dit bidden wij U
in de Naam van Hem
in wie U Uw geloof in ons
openbaarde
toen Hij ons leerde
U aan te roepen als

Onze Vader

amen

dit is onze redding

Heer, onze God

hoe groot en wonderbaar
is Uw liefde voor ons

wij beminnen hen
die ons beminnen

maar U bemint hen
die zich van U afkeren

met schaamte herkennen wij ons daarin

U laat zich daardoor evenwel
niet weerhouden

Heer
daarvoor danken wij U
dat is onze redding
daardoor blijft er voor ons
uitzicht

zo ver ging Uw liefde voor ons
dat U in ons midden kwam
als één van ons

in Jezus Christus vond Uw liefde
zijn voltooiing

wij danken U
dat U ons door Hem
de mogelijkheid gegeven hebt
U te kennen

dat U ons daardoor
door Uw Heilige Geest
de oren opende

Hem horende
kunnen wij alleen maar belijden

U bent God en geen mens

daarvan hangt ons heil en onze toekomst

Heer
wij bidden U
voor alle tekenen in ons midden
dat Uw liefde het kwaad overwint
open ons daarvoor de ogen

wij bidden U voor …

Wees zo ook me leden van onze gemeente
die worstelen met ziekte en dood
sta hen bij in dagen van verlies en rouw
neem hen in uw armen

dat bidden wij U ook
voor hen die in onze harten zijn
en wier namen wij in stilte noemen

Heer
dit bidden wij U
in de naam van Hem
in wie U ons Uw grote naam bekend maakte
toen Hij ons leerde
U aan te spreken als

Onze Vader

amen